Oishi Shinkage-ryu kenjutsu

大石神影流剱術

Oishi Shinkage-ryu Kenjutsu was founded by Oishi Susumu, in the early 1800s. 

Oishi Susumu was vary famous by using a long sword and stab-technique. 

But he left many techniques, like two-swords, short-sword and so on. 

 

Shiaiguchi

Yo no omote

Yo no ura

Sangakuennotachi

Yari-awase

Naginata-awase

Bo-awase

Sayanouchi

Nitou

Tengunoshou

Kodachi

Shindensaiso