Muso Shinden Eishin-ryu Iai Heiho

無双神伝英信流抜刀兵法

Muso Shinden Eishin-ryu Iai Heiho is a traditional school of iai-jutsu, 

which is so different from modern iai-do. 

It has the practice system with partner, as Kenjutsu or Jujutsu. 

(i.e. If the opponent grips your sword to prevent you from drawing a sword, you do not draw your sword but throw the opponent. )

 

Omori-ryu (Iai)

 Shohatto Satou Utou Toutou In-youshintai

 Ryutou Jyuntou Gyakutou Seichutou Korantou Nukiuchi

 

Eishin-ryu Omote (Iai)

 Yokogumo Toranoissoku Inazuma

 Ukigumo Yamasitakaze Iwanami Urokogaeshi

 Namigaeshi Takiotoshi Nukiuchi

 

Tachiuchi (Kenjutsu)

 Deai Tukeiri Ukenagashi Ukeiri(Ukekomi) Tukikage Suigetutou

 Dokumyouken Zetsumyouken Shinmyouken Uchikomi

 

Tsumeai (Iai, Kenjutsu and Jujutsu)

 Hassou Kobushidori Iwanami Yaegaki Urokogata Kuraiyurumi

 Tubamegaeshi Tukakudaki Suigetsu Kasumiken

 

Daishozume (Jujutsu, sitting)

 Kakaezume Kotsubogaeshi Tukadome Kotedome Munadome

 Migibuse Hidaribuse Yamakagezume

 

Daishotachizume (Jujutsu, standing)

 sodesurigaeshi kotsubogaeshi Tubauchigaeshi Shimedori 

 Tombogaeshi Rankyoku Denkousekka

 

Eishin-ryu Oku (Iai)

 Mukoubarai Tukadome Mukouzume Zengozume Ryouzume

 Misumi  Yosumi Tanashita Torabashiri 

 Hitonaka Yukizure Turedachi Yukichigai Yorunotachi Okkakegiri

 Gohougiri  hanashiuchi Nukiuchi Hasenuki Nukiuchi